Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Natural Upgrade Webshop. 

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Natural Upgrade. 
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. 
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 
1.4 Indien ook de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Natural Upgrade is ingestemd. 
1.5 Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Natural Upgrade in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 
1.6 Natural Upgrade behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan van toepassing zijnde wetgeving. 
1.7 Door het gebruik van de internetsite van Natural Upgrade en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Eventuele aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. 
2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per email naar het door Koper opgegeven e-mailadres. 
2.3 Koper en Natural Upgrade komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.2 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Natural Upgrade zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als bewijs. 
2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Natural Upgrade garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koopovereenkomst.

3. Prijzen 
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. 
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Natural Upgrade in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. 
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs tenzij nadrukkelijk vermeld.

4. Betaling 
4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald: Overmaken naar rekeningnummer Natural Upgrade . Indien u nadien een factuur wenst te ontvangen kunt u Natural Upgrade per e-mail op de hoogte stellen.

5. Levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Natural Upgrade ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Natural Upgrade kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. 
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld. 
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derde wordt gebracht.

6. Ruilen en herroepingrecht 
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamaties dienen per email te worden gemeld binnen 24 uur na ontvangst van betreffende producten. Herroeping dient per email te worden gemeld binnen 14 dagen na ontvangst van betreffende producten en is alleen van kracht indien de produkten ongeopend en ongebruikt zijn.Daarna gelden de artikelen 2.2, 5.4 en 7.1 en heeft Natural Upgrade aan zijn leveringsverplichting voldaan.

7. Aansprakelijkheid 
7.1 Natural Upgrade garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. 
7.2 Natural Upgrade is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Natural Upgrade . Natural Upgrade is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving. 
7.3 Indien Natural Upgrade , om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 
7.4 De Koper is gehouden Natural Upgrade te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Natural Upgrade mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. 
De Koper is verplicht het product aan Natural Upgrade te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Natural Upgrade zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
7.6 Natural Upgrade beloofd geen concrete verbetering van mentale en/of fysieke gezondheid, en is dus niet aansprakelijk voor eventuele teleurstellingen omtrent de producten van Natural Upgrade. 

8. Overmacht 
8.1 In geval van overmacht is Natural Upgrade niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

9. Intellectuele eigendom
9.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Natural Upgrade , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10. Persoonsgegevens
10.1 Natural Upgrade zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid; tenzij anders met de koper overeengekomen. Natural Upgrade neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Links 
12.1 De site van Natural Upgrade kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Natural Upgrade geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

13. Uw rechten 
13.1 U kunt altijd aan Natural Upgrade vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een email sturen. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u Natural Upgrade hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

Bij totstandkoming van de koopovereenkomst is kennis genomen van en akkoord zijn bevonden de algemene voorwaarden.

© 2015 - 2024 Natural Upgrade | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel